Przejdź do menu Przejdź do treści

Działanie ID-UB-01 Excellent Visiting Professors (Profesorowie Wizytujący)

Działanie to jest skierowane na przyjęcie wybitnych zagranicznych profesorów na okres do jednego roku.

Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy.

Status Profesora Wizytującego na zaproszenie w ramach Programu IDUB UKEN może uzyskać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  1. posiada tytuł naukowy profesora lub zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej;
  2. nie posiada obywatelstwa polskiego;
  3. zrealizuje łącznie co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w roku akademickim na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej,
  4. nie jest zatrudniona w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej na podstawie stosunku pracy.

 

Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa